Pravidla

Pravidla MTB seriálu Dycky Bajk 2022

Podmínkou účasti na jednotlivých závodech seriálu Dycky Bajk (dále DB)  je řádně vyplněná (písemně nebo elektronicky) a zaplacená přihláška účastníka na jednotlivý závod bez podmínek změny či výhrad.

Seriálu se může zúčastnit každý, kdo se přihlásí přes přihlašování MTB seriálu DB (odkaz v propozicích, i bez platby startovného za všechny závody) nebo přes registrace jednotlivých závodů (platba startovného přes jednotlivé závody). V případě registrace přes jednotlivé závody doporučujeme se i tak přihlásit přes registraci DB, aby v celkových výsledcích byly správně uvedeny a spárovány identifikační údaje závodníka. Platbu startovného je možné i nakombinovat – zaplatit 3 závody a případně zbytek doplatit přes jednotlivé závody.

Potvrzením přihlášky do MTB seriálu Dycky Bajk či přes jednotlivé závody seriálu účastník souhlasí s následujícími pravidly.

Přihlášení a zpracování osobních údajů

Startovné do všech závodů série je stanoveno v propozicích daného ročníku.

Startovné náleží pořadateli seriálu, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Startovné bude vráceno pouze v případě, že se soutěž nebude konat.

Účastník vyplněním přihlášky dle propozic na závod potvrzuje správnost vyplněných údajů. Řádně vyplněnou přihláškou účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů pro účely pořadatele. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty dle zákona. Pořadatel se zavazuje, že poskytnutá data nebudou zpřístupněna či sdělována nepovolaným osobám a budou náležitě chráněna dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb.

Přihláškou účastník dává svůj souhlas organizátorům nebo osobám organizátory určenými, kteří budou organizovat či se podílet na organizaci dané události (závodu), s použitím všech fotografií, videonahrávek, audio nahrávek z této události, před i po ukončení této události. Dále dává souhlas s jejich dalším šířením všemi dostupnými médii pro jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace této série závodu, případně jednotlivého závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

Změny v přihlášce později než 7 dní před startem úvodního závodu série jsou možné pouze za poplatek 100 Kč. Přihláškou se účastník zavazuje dodržovat tato pravidla, legislativu ČR, zásady fair play, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, k divákům, k turistům, ke svému okolí a k přírodě.

Kategorie

Každý závod má vlastní kategorie dle jeho propozic. Pro celkové vyhlášení jsou vyhlášeny tyto kategorie:

Seriál Dycky Bajk! (pro celkové body) 
Muži (mladoši)muži 19 až 49 let
Muži veteránimuži 50 a více let
Ženyženy 19 a více let
* v případě velké účasti budou kategorie rozšířeny
 
 

Každý závodník je dále zařazen do věkové kategorie podle ročníku narození. Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození, nikoliv dosažený věk v době konání závodu.

Podmínky účasti v závodu

Každý účastník závodu startuje na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Účastníkovi nesmí být známa žádná komplikace s jeho zdravotním stavu, při níž by bylo riskantní se zúčastnit závodu. Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizací závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po ukončení dané akce. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody, které způsobily. Účastník závodu bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a na majetku. Doporučujeme si sjednat úrazové či jiné pojištění odpovědnosti za škody.

Závodu se může účastnit pouze závodník na řádně připraveném a nepoškozeném horském kole, které je poháněno pouze lidskou silou. Účastník je povinen mít ochrannou cyklistickou přilbu na hlavě po dobu celého závodu. Přilby musí odpovídat příslušným bezpečnostním normám. Maximální povolený průměr předního a zadního kola je 29 palců. Na pláštích nesmí být použity žádné kovové hroty či bodce.

Při prezentaci bude účastníkovi předáno startovní číslo, které si závodník musí připevnit na řídítka, tak aby bylo číslo čitelné zepředu (nesmí být umístěno opačně či pootočené). Účastník nesmí startovní číslo upravovat.

Účastník je povinen si projet trať, která je vytyčená před startem závodu. Účastník závodu je zodpovědný za to, že se bude držet pořadatelem vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustí. Závod může být ukončen v předem stanoveném časovém limitu, kteří určí jednotlivý pořadatelé dílčích závodů. Při špatném počasí, může být časový limit upraven. Závodníky informují pořadatelé na trase závodu.

Účastník musí absolvovat celou trasu závodu vyznačené pořadatelem závodu se svým kolem. Nesmí použít jakékoliv zkratky pěšky, na kole či jiným způsobem. Jestliže účastník závodu opustí vyznačenou trať z jakéhokoliv důvodu, je povinen vrátit se na trať ve stejném místě a dále pokračovat. Trať či dílčí úsek trati nesmí překonat jinak, než-li svou vlastní silou. Závodníka či jeho kolo nikdo nesmí tlačit ani jinak pomáhat (je povolena pomoc v případě technických a zdravotních potíží). Nedodržování výše uvedené je důvod pro diskvalifikaci ze závodu.

Účastník závodu se musí chovat slušně svým chováním, vůči ostatním závodníkům, diváků či jiným osobám (turistům apod.). Nepřístojné chování je důvodem k napomenutí a v případě opakování neslušného chování bude závodník vyloučen ze závodu. Účastník závodu musí prokázat občanskou etiku v každé situaci a fair play. Musí uvolnit místo rychlejšímu závodníkovi, když ho o toto tento závodník slušně požádá.

Účastník závodu musí dodržovat platné cyklistické předpisy.

Pokud trasa povede přes pozemní komunikace, je účastník závodu povinen dodržovat Zákon o silničním provozu 2016 č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Na turistických stezkách mají turisté přednost.

Účastník musí brát ohled na prostředí, ve kterém se závod jede. Musí se proto pohybovat pouze po vyznačené trase. Především se musí vyhnout jakémukoliv znečišťování tratě a okolí odhazováním odpadků. Za případné porušení může být účastník pořadatelem finančně pokutován nebo vyloučen ze závodu.

Pokud účastník odstoupí ze závodu, je povinen tuto informaci sdělit neodkladně pořadateli nebo časomíře v prostoru cíle.

Účastník závodu nesmí být pod vlivem drog, omamných látek, alkoholu a dalších látek vedených jako zakázané dopingové látky Mezinárodní cyklistickou unií, případně Českým svazem cyklistiky.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků.

Protesty

Účastník závodu, který se domnívá nebo má výhrady vůči rozhodnutí rozhodčích či jednání jiných účastníků závodu, má právo se proti takovému jednání odvolat podáním protestu. Toto podání protestu je zpoplatněno správním poplatkem 500 Kč splatným při podání protestu.

Oznámení o protestu musí účastník učinit bezodkladně, nejpozději 30 min po projetí cílem písemně v kanceláři závodu řediteli závodu.

Neznalost pravidel není omluvou ke stažení protestu.

Vyhlašování vítězů jednotlivých závodů

Vyhlašování závodníků je v kompetenci jednotlivých pořadatelů závodů. Jednotlivý pořadatelé si vyhrazují právo nevyhlásit všechny kategorie daného závodu či je sloučit nebo jinak upravit. Tyto úpravy by měly být opodstatněné a nejlépe dopředu avizované (např. v propozicích).

Bodování seriálu Dycky Bajk nebere v úvahu vyhlášení výsledků jednotlivých závodů a řídí se kategoriemi a bodovacím řádem uvedeného v těchto pravidlech.

Bodovací řád seriálu Dycky Bajk

Řádně přihlášení závodníci, kteří dokončí trať závodu bez porušení pravidel, získají do celkového hodnocení seriálu Dycky Bajk body, dle svého celkového pořadí v závodu na dané trase. Do celkového hodnocení dané kategorie se započítává 3 nejlepší bodové výsledky ze závodů uvedených v termínové listině seriálu Dycky Bajk. Při absenci či nedojetí závodníka závodu uvedeného v termínové listině se závodníkovi připočítá 0 bodů do celkového hodnocení.

V případě rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění v celkovém pořadí jednotlivých závodů, následně počet lepších umístění v kategorii, věk (starší má výhodu) a pokud nerozhodnou tyto kritéria rozhodne los či jiná disciplína (střižba apod.).

Vyhlášení vítězů celého seriálu

Na základě pravidel uvedených v bodovacím řádu bude vyhodnoceno celkové pořadí seriálu a pořadí v jednotlivých kategoriích.

Celkové vyhlášení seriálu proběhne na posledním závodě nebo nejpozději 1 – 2 měsíce po posledním závodu (bude pořadatelem upřesněno). Vyhlášení proběhne na základě pořadí určeném bodovacím řádem a budou vyhlášeny první tři pozice daných kategoriích a celkový vítěz.

Seriál Dycky Bajk si vyhrazuje právo nevyhlásit všechny kategorie, kde bude účast menší než 5 závodníků. Tato kategorie bude sloučena s věkově nejbližší kategorií dle rozhodnutí pořadatelů.

Závěrečná ustanovení

Propozice a pravidla, která se týkají pořádání jednotlivých závodu v seriálu Dycky Bajk, jsou nadřazená nad pravidly série Dycky Bajk. Kategorie seriálu, vyhodnocení seriálu, vyhlášení vítězů seriálu a bodovací řád se řídí výlučně pravidly seriálu Dycky Bajk.

Porušením výše uvedených pravidel může být závodník vyloučen ze série závodů Dycky Bajk, vyřazení z jednotlivých závodů mají v kompetenci jednotliví pořadatelé dílčích závodů.

Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu výše uvedených pravidel.